KSPK PRASEKOLAH PDF

PENGGUNAAN ICT MERENTAS KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK): TINJAUAN DI PRASEKOLAH. Keywords: Teaching approaches, Preschool Teachers, KSPK, integration .. Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Kanak-Kanak Prasekolah. Hence, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) was introduced The KSPK provides a smooth transition for students because.

Author: Gardasho Taushicage
Country: Zimbabwe
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 22 November 2017
Pages: 463
PDF File Size: 9.84 Mb
ePub File Size: 9.52 Mb
ISBN: 116-1-26708-772-4
Downloads: 60950
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Doubar

Selepas lima tahun pelaksanaan, Lrasekolah Prasekolah Kebangsaan telah disemak dan akhirnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai di semua prasekolah kerajaan dan bukan kerajaan.

Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni, ekspresi kreatif dan apresiasi. Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Perform a variety of language forms and functions in a social context.

Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan praasekolah kalangan kanak-kanak ini. Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah, ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin, semasa rehat, semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain.

Awal Matematik konsep waktu, bentuk dan ruang. Untuk tujuan kesinambungan, Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini.

Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis, penglibatan dalam aktiviti sukan, aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan.

  ALGEBRA DE MANCIL TOMO 1 PDF

Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu.

Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung, lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Membaca ayat tunggal yang mudah. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi, pengalaman awal untuk memainkan perkusi, penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi, dan apresiasi muzik. Membina dan membaca sukukata.

Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual, pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu.

Mendengar dengan penuh perhatian. Read simple sentences with understanding. Menyedari hakikat ini maka pada tahunprasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada tahun Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah dilaksanakan. Develop interest in reading.

Pengalaman ini termasuk konsep pranombor, nombor, operasi nombor yang mudah, nilai wang, Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina untuk prasekolah yang aliran bahasa CinaBahasa 5.

Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri, lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga, rakan, komuniti dan alam sekitar.

Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. Mengenal bentuk huruf A – Z.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH | PDF Flipbook

Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan prasekloah prasekolah.

Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Mempunyai tubuh badan yang sihat. Bahasa Prasskolah dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Walaubagaimanapun, adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut: Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar.

  ENFERMEDAD DE PERTHES EN NIOS PDF

Read simple words with understanding. Dramatize familiar situations and stories. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan, kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Merangsang pertuturan melalui soal jawab.

Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid, keperluan setempat dan keperluan semasa. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan.

Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya.

Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH

Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini.

Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri, perbualan pagi, refleksi sebelum balik, membaca doa dan makan semasa rehat. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan prwsekolah perkembangan kanak-kanak. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

VPN