BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIELE ONDERNEMINGEN PDF

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het. het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;. b. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn.

Author: Nakree Tajinn
Country: Ethiopia
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 18 April 2007
Pages: 271
PDF File Size: 12.38 Mb
ePub File Size: 3.30 Mb
ISBN: 642-4-80251-398-4
Downloads: 16555
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazujar

Van belang is verder dat artikel 1: Allereerst dient het exameninstituut ervoor zorg te dragen dat examens op een correcte en eerlijke wijze worden afgelegd.

Tevens is het van belang dat een aanbieder de consument informeert over elke wijziging van de debetrentevoet en daarbij aangeeft door welke component of componenten de debetrentevoet is gewijzigd. Indien dit examen met goed gevolg wordt afgelegd, herleeft de bevoegdheid om de in de artikelen 7 en 8 bedoelde werkzaamheden te verrichten.

Artikel 11g Toon relaties in LiDO. Niet kan worden verwacht dat een product op elk moment in de toekomst aan de nieuwste inzichten voldoet. Artikel 22 Toon relaties in LiDO. Het nieuwe hoofdstuk 2 wordt hier artikelsgewijs toegelicht.

Doel van de consultatie Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren. Er zijn exameninstituten die nog steeds streven naar het vervaardigen van hoogwaardige producten, doch de verschillen in niveau stuiten bij een groot deel van de markt gedragetoezicht onbegrip.

Bij de inwerkingtreding van de voorgestelde wijzigingen zijn er naar verwachting ongeveer Gedragsfoezicht deze manier kan de consument niet voor verrassingen komen te staan. Daarnaast is de evaluatie een goede mogelijkheid voor de beleggingsonderneming om de opleidingswensen van haar werknemers in kaart te brengen.

Decree on Conduct of Business Supervision of Financial Undertakings under the Wft

Om in Nederland bepaalde beleggingsdiensten te mogen verlenen of te handelen voor eigen rekening, dient de betrokken persoon in beginsel te beschikken over een ingevolge artikel 5, eerste lid, van MiFID II of artikel 2: Tevens zal het diploma sparen en betalen qua naamgeving worden gewijzigd in het diploma Wft Basis.

  CHECKPOINT UTM-1 1070 PDF

Deze langere tijdspanne van 36 maanden geeft klantmedewerkers flexibiliteit ten aanzien van de periode wanneer het examen kan worden afgelegd, bijvoorbeeld in verband met eventuele verloven of ziekte. Het beleid om de problematiek van niet-passend advies aan te pakken bestaat enerzijds uit regelgeving ter voorkoming van ongewenste sturing vanuit aanbieders door middel van provisies. Onder vermogen worden levensverzekeringen, voor zover het niet gaat om pensioenverzekeringen, en beleggingsobjecten verstaan.

Het is niet nodig om naast deze kennisgeving een aparte ontvangstbevestiging te sturen.

Er is toch voor gekozen een aparte module zorgverzekeringen te ontwikkelen vanwege het grote belang van zorgverzekeringen in zowel premievolume als aantal verzekerden. Artikel 74 Toon relaties in LiDO. De houder van een diploma of erkenning die beschikt over een door een op grond van artikel 11a erkend exameninstituut afgegeven certificaat waaruit blijkt dat hij gedurende een bepaalde periode vakinhoudelijk betrokken is geweest bij het afnemen van examens of de ontwikkeling van examenmateriaal met betrekking tot de voor zijn beroepskwalificatie relevante eindtermen en toetstermen, wordt voor de toepassing van het eerste lid gelijkgesteld met de houder van een diploma of erkenning die op de laatste dag van die periode een examen als bedoeld in het eerste lid heeft afgelegd.

Tevens zouden zij hun klanten erop moeten wijzen dat zij de mogelijkheid hebben over te stappen naar een andere bank. Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Deze regeling wordt aangehaald als: Een aantal elementen van de huidige module hypothecair krediet is opgeno men in de module gedraagstoezicht.

Artikel 19 van het Bpr en artikel 34f, onder b, van het Bgfo bevatten een vereiste voor premiepensioeninstellingen om de administratie en de procedures daaromtrent zodanig in te richten dat de administratie geen belemmering vormt voor de toepassing van de regeling van artikel 4: Artikel 11i Toon relaties in LiDO.

  BUCA DI BEPPO CATERING MENU PDF

– Regeling – Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft – BWBR

Onze Minister kan inzage vorderen van alle zakelijke gegevens en bescheiden, indien dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is. Daarbij wordt tevens vermeld dat een geschil ook direct bij een burgerlijke rechter aanhangig kan worden gemaakt. Voor de overige aanbieders geschiedt de opstelling op gelijkwaardige wijze. Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

U gedravstoezicht zoeken op letterlijke tekst door ” om de term te zetten.

Inhoudsopgave

Artikel 59b Toon relaties in LiDO. Vervolgens dient het eerstvolgende periodieke examen uiterlijk 36 maanden na het behalen van het bijzondere examen te worden afgelegd.

Met het niet terugkeren van deze artikelen, keert ook artikel 10, negende lid, oud niet terug. Opgemerkt wordt dat de aanbieder bij het verstrekken van de informatie over de componenten waaruit de variabele debetrentevoet is opgebouwd uiteraard dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 4: In artikel 3 wordt in tabel 3 het onderdeel met betrekking tot Beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten vervangen door:.

Een dergelijke situatie mag niet langer duren dan vier jaar. Wel dient er in ieder geval een onherroepelijk besluit of ten minste een uitspraak van de rechter in eerste aanleg te liggen. Artikel 48 Toon relaties in LiDO.

Gelijktijdig met het aanbod, bedoeld in het eerste lid, verstrekt de aanbieder tevens informatie over de mogelijkheid:. Een groot aantal marktpartijen gaf aan dat de huidige verplichtstelling van de module schade particulier aan medewerkers van zorgverzekeraars een te zware belasting is.

VPN